Regulmin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 01.12.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest HR- Studio Wysokie Mazowieckie (zwana dalej „Organizatorem”). Fundatorem nagród jest Organizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu  www.facebook.com/HR-Studio-Wysokie-Mazowieckie-102228488943488 (zwanej dalej “Fanpage”).
Konkurs ma na celu rozpoznawalność marki HR-Studio Wysokie Mazowieckie oraz zwiększenia zainteresowania usługami salonu.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:
a. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i rodzina Organizatora.
§ 3. NAGRODA
Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 1 (jednemu) Uczestnikowi, który w toku Konkursu:
1. Polubi Post konkursowy
2. Udostępni Post konkursowy
3. Polubi stronę Firmową HR-Studio Wysokie Mazowieckie

Usługi które będą losowane w konkursie:
-Oczyszczanie twarzy
– strzyzenie męskie
– pielegnacja trzyetapowa SSP
– mikrodermabrazja twarzy
– masaż twarzy
– dermomasaż
– elektrostymulacje

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/HR-Studio-Wysokie-Mazowieckie-102228488943488
Konkurs trwa od dnia 02 grudnia 2021 r. do dnia 7 grudnia 2021 r.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a.
– Polubić Post konkursowy
– Udostępnić Post Konkursowy
– Polubić stronę Firmową HR-Studio Wysokie Mazowieckie
b. Organizator sprawdzi wykonanie punktu a, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu,
c. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,

Informacje o Zwyciężcach w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie 08.12.2021 grudnia 2021 r.  na Facebook’u Organizatora
Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/HR-Studio-Wysokie-Mazowieckie-102228488943488

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. O przyznaniu nagród decyduje Organizator na podstawie największej ilość reakcji pod postem zgłoszeniowym po sprawdzeniu czy uczestnik spełnia wymogi Regulaminu, także Regulaminu Facebook
Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: studio@hr-studio.pl  , w celu ustalenia skorzystania z nagrody
Publiczna informacja z listą osób które wygrały pojawi się na stronie https://www.facebook.com/HR-Studio-Wysokie-Mazowieckie-102228488943488
Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 26 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwych danych  lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2021 r.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymnRegulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie
Organizatora:

https://www.facebook.com/HR-Studio-Wysokie-Mazowieckie-102228488943488
Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://hr-studio.pl/regulamin-konkursu/
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).